Як вибрати гриль для дому

Елек­трич­ний гриль для до­му доз­во­ляє не за­ле­жа­ти від по­год­них умов, щоб зро­би­ти чу­до­ву ве­че­рю. Вар­тість ви­ро­бу мо­же силь­но від­різня­ти­ся в за­леж­ності від брен­ду і до­дат­ко­вих фун­кцій. Сьогод­ні гри­ля­ми Delonghi ко­рис­ту­юся все біль­ше до­мо­гос­по­да­рок в Ук­ра­їні, то­му що да­ний ви­роб­ник на­дій­ний і пе­ре­ві­ре­ний ча­сом.

На що звер­ну­ти ува­гу

Іс­ну­ють кіль­ка фак­то­рів, які до­по­мо­жуть виб­ра­ти якіс­ний елек­трич­ний гриль для бу­дин­ку. Їх не­об­хідно вра­хо­ву­ва­ти, щоб ку­пи­ти оп­ти­маль­ну мо­дель, яка бу­де пов­ністю від­по­ві­да­ти ви­мо­гам ко­рис­ту­ва­ча. При ви­бо­рі пот­рібно звер­та­ти ува­гу на нас­тупне:

 1. Матеріал робочої поверхні. Найчастіше використовується керамічне або антипригарне покриття. Є моделі з нержавіючої сталі або емалі, але у них короткий термін експлуатації, не варто їх купувати.
 2. Матеріал корпусу — це пластик чи метал. Металеві вироби надійніше, але коштують дорожче.
 3. Потужність. Є пристрої з різною потужністю. Чим цей параметр більше, тим швидше можна приготувати страву. Оптимальне значення для будинку 1 500 Вт, для рестораторів від 2 000 Вт.
 4. Наявність зйомного піддону значно полегшує процес миття гриля.
 5. Якщо є регулятор температури, то кількість страв, які можна готувати, значно зростає.
 6. Можливість регулювати рівень нахилу робочої поверхні дозволяє зробити так, щоб жир з м’яса стікав саме в піддон.
 7. Додаткові функції. До них відносяться таймер, відкладений старт, індикатори, захисні функції та багато іншого.

Чим біль­ше фун­кцій у гри­ля, тим він до­рож­чий. Але від них за­ле­жить рі­вень зруч­ності ро­бо­ти з при­ла­дом, то­му не­об­хідно оці­ни­ти заз­да­ле­гідь, що са­ме не­об­хідно в кон­крет­но взя­то­му ви­пад­ку, щоб прид­ба­ти оп­ти­маль­ний ва­рі­ант.

Пе­ре­ва­ги гри­лів Delonghi

Ба­га­то спо­жи­ва­чів ви­би­ра­ють про­дук­цію від цього ви­роб­ни­ка. На це є кіль­ка об’єк­тивних при­чин:

 • широка лінійка товарів, тому кожен знайде потрібний для себе прилад з оптимальним набором функцій;
 • середній рівень цін робить грилі доступними багатьом;
 • висока якість виробів, перевірена часом (грилі працюють протягом декількох років без поломок);
 • надання гарантії на весь асортимент.

Як­що є пи­тан­ня під час ви­бо­ру, зав­жди мож­на звер­ну­ти­ся до фа­хів­ців. Во­ни до­по­мо­жуть виз­на­чи­ти­ся і на­да­дуть пов­ну ін­форма­цій­ну під­трим­ку. Су­час­ні елек­трич­ні гри­лі від ви­роб­ни­ка Delonghi час­то ви­ко­рис­то­ву­ють­ся в до­маш­ніх умо­вах і в пун­ктах гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, що до­дат­ко­во під­тверджує їх рі­вень на­дій­нос­ті та до­ві­ру спо­жи­ва­чів.

Loading

Илья Панченко

Добавить комментарий

Next Post

Почему в жару хочется спать и что с этим делать

Вс Авг 2 , 2020
Почему в жару хочется спать Физиологи давно обосновали, почему высокая температура воздуха заставляет нас испытывать усталость и отчётливое желание вздремнуть. Вот что происходит с вашим организмом в жару. 1. Вам не хватает жидкости Когда жарко, мы усиленно потеем. Так проявляет себя естественный механизм терморегуляции. Мозг фиксирует повышение температуры и запускает […]